THÔNG TIN CÁ NHÂN Chỉnh sửa
Họ và tên:
Email:
Học vị:
Học hàm:
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên : Giới tính :
Ngày, tháng, năm sinh : Nơi sinh :
Quê quán : Dân tộc :
Học vị cao nhất : Năm, nước nhận học vị :
Chức danh khoa học cao nhất : Năm bổ nhiệm :
Chức vụ :
Chức danh giảng viên :
Địa chỉ liên lạc :
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc :
Điện thoại liên hệ : Email :
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại Học
Nước đào tạo : Năm tốt nghiệp :
Bằng đại học 2 : Năm tốt nghiệp :
2. Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành : Năm cấp bằng :
Nơi đào tạo :
Tiến sĩ chuyên ngành : Năm cấp bằng :
Nơi đào tạo :
III. Ngoại ngữ
1. Mức độ sử dụng :
2. Mức độ sử dụng :
IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
V. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY
VI. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
2. Các công trình khoa học đã công bố
2. Các giải thường khoa học công nghệ
VII. GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO, TÀI LIỆU DỊCH, ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
VIII. HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN/LUẬN ÁN THẠC SĨ, TIẾN SĨ, CỬ NHÂN, CAO ĐẲNG