Đơn vị   -   Ban Giám Hiệu
LÃNH ĐẠO

TS. nguyễn Quốc Huy
Chức vụ :  Hiệu phó

TS. Bùi Phúc Trung
Chức vụ :  Hiệu phó
NHÂN VIÊN

 Nguyễn Trung Tín
GIẢNG VIÊN

TS. Bùi Phúc Trung