Đơn vị   -   Phòng QLĐT
LÃNH ĐẠO

Ths. Vũ Văn Đông
Chức vụ :  Trưởng phòng
NHÂN VIÊN

CN/KS. Huỳnh Lê Trường An

CN/KS. Phạm Thị Bích Chi

Ths. Nguyễn Đình Hoàng

CN/KS. Nguyễn Thị Mỹ Linh

CN/KS. Nguyễn Phạm Mộng Thuý