Đơn vị   -   Khoa TCNH
LÃNH ĐẠO

PGS.TS. Hà Quang Đào
Chức vụ :  Trưởng khoa
NHÂN VIÊN

CN/KS. Vũ Thị Hương
GIẢNG VIÊN

Ths. Đặng văn Đảm

Ths. Ngô Thị Hoàng Fin

Ths. Hà Minh Hiếu

Ths. Phạm thị Hoàng

Ths. Hoàng Thị Hồng Loan

Ths. Trần Thị Phương Mai

Ths. Trương Thị Ánh Nguyệt

Ths. Võ Thị Hiền Nhi

Ths. Nguyễn Đức Phúc

Ths. Phạm Ngọc Phương

CN/KS. Huỳnh Cao Kim Thư