Đơn vị   -   Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học
LÃNH ĐẠO

 Phạm Văn Thuận
Chức vụ :  Giám đốc
NHÂN VIÊN

 Huỳnh Nguyên Dung

 Võ Thị Thanh Tuyền