Đơn vị   -   Khoa CNTT
LÃNH ĐẠO

TS. nguyễn Quốc Huy
Chức vụ :  Trưởng khoa
NHÂN VIÊN

CN/KS. Ngô Thạch Minh Thảo

CN/KS. Bùi Văn Thuận

 Nguyễn Trung Tín

 Lượng Phước Trường
GIẢNG VIÊN

CN/KS. Lê Thị Hồng Cẩm

Ths. Trần Nguyễn Anh Chi

Ths. Võ Tấn Dũng

CN/KS. Nguyễn Đỗ Thư Hương

CN/KS. Nguyễn Trung Kiên

Ths. Trương Châu Long

Ths. Châu Trần Trúc Ly

Ths. Dương Hớn Minh

CN/KS. Trần Công Mua

Ths. Lê Thị Hồng Nga

CN/KS. Trần Nữ Vĩ Thức

CN/KS. Lê Văn Trung

Ths. Phạm Đào Minh Vũ