Đơn vị   -   Khoa CNTT
LÃNH ĐẠO

TS. Đào Duy Nam
Chức vụ :  Trưởng khoa
NHÂN VIÊN

CN/KS. Ngô Thạch Minh Thảo
GIẢNG VIÊN

Ths. Trần Nguyễn Anh Chi

Ths. Võ Tấn Dũng

CN/KS. Nguyễn Đỗ Thư Hương

Ths. Nguyễn Trung Kiên

Ths. Trương Châu Long

Ths. Châu Trần Trúc Ly

CN/KS. Trần Công Mua

Ths. Lê Thị Hồng Nga

CN/KS. Trần Nữ Vĩ Thức

Ths. Phạm Đào Minh Vũ