Đơn vị   -   Khoa ĐTVT
LÃNH ĐẠO

Ths. Bùi Văn Nhất
Chức vụ :  Phó khoa
NHÂN VIÊN

CN/KS. Tạ Chí Qui Nhơn
GIẢNG VIÊN

Ths. Lê Quốc Chiến

Ths. Huỳnh Tuyết Vy