Đơn vị   -   Hội Đồng Quản Trị
LÃNH ĐẠO

CN/KS. Nguyễn Minh Đức
Chức vụ :  Chủ tịch HĐQT

PGS.TS. Hà Quang Đào
Chức vụ :  Uỷ viên

 Võ Thị Ánh Tuyết
Chức vụ :  Uỷ viên
NHÂN VIÊN

 Nguyễn Trung Tín
GIẢNG VIÊN

 Võ Thị Ánh Tuyết