Đơn vị   -   Hội Đồng Quản Trị
LÃNH ĐẠO

CN/KS. Nguyễn Minh Đức
Chức vụ :  Chủ tịch HĐQT

TS. Dương Tấn Diệp
Chức vụ :  Uỷ viên

TS. Lê Tuệ
Chức vụ :  Uỷ viên