Đơn vị   -   Phòng KH - TC
LÃNH ĐẠO

CN/KS. Nguyễn Thị Kiều Nga
Chức vụ :  Trưởng phòng
NHÂN VIÊN

CN/KS. Tô Thị Thanh Nhàn

CN/KS. Huỳnh Thị Đức Trinh