Đơn vị   -   Phòng KH - TC
LÃNH ĐẠO

 Huỳnh Thị Đức Trinh
Chức vụ :  Trưởng phòng
NHÂN VIÊN

CN/KS. Tô Thị Thanh Nhàn

 Lê Minh Quyền