Đơn vị   -   Phòng TC - HC
LÃNH ĐẠO

TS. Bùi Phúc Trung
Chức vụ :  Trưởng phòng

Ths. Dương Thị Xuân An
Chức vụ :  Phó phòng
NHÂN VIÊN

 Nguyễn Khoa Bảo

 Dương Thị Thúy Hà

 Nguyễn Đăng Hà

 Nguyễn Thu Hương

 Nguyễn Thanh Lam

CN/KS. Nguyễn Thị Hồng Thoa

 Đỗ Văn Tứ

 Trần Duy Tuyên
GIẢNG VIÊN

TS. Bùi Phúc Trung